Aan het gebruik van deze website (de “Site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

 

Aansprakelijkheid

NOMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site of van de op of via de Site verkregen informatie. NOMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op de informatie die op deze Site te vinden is.

NOMA is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Evenmin is NOMA aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico.
U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

 

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover NOMA geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. NOMA biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch of ander advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. NOMA kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.
Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

 

Onderbrekingen

NOMA tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan NOMA niet garanderen dat de Site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Site geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in.

De informatie die u op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

 

Contactname

U kunt ons contacteren via telefoon, telefax of via e-mail, maar U dient er rekening mee te houden dat zulke contactname niet  automatisch betekent dat U cliënt bent of zal worden van het kantoor.

Wij behandelen dossiers enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden die integraal beschikbaar zijn op deze Site.