Privacy Policy

Algemeen

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteen gezet hoe NOMA, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat. Door onze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop NOMA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze Verklaring. Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door: Marlex cvba
, Dirk Martensstraat 23
, 8200 Brugge
, Ondernemingsnummer: 0834.199.604 en Novius BV, Victor Nonnemanstraat 158, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, ondernemingsnummer BE0894.798.472, hierna samen NOMA.

NOMA heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via info@noma.law.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NOMA verwerkt uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. Afhankelijk van de concrete situatie zullen de persoonsgegevens die wij verwerken variëren. Dat kan gaan om uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens, uw financiële situatie, uw familiale situatie, uw strafrechtelijke of gerechtelijke voorgaanden, uw vennootschappen en uw beroepsactiviteiten. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Daarnaast verwerkt NOMA ook beeldmateriaal tijdens de Infosessie. Dit beeldmateriaal omvat:

 • Algemene sfeerfoto’s waarop deelnemers herkenbaar kunnen zijn.
 • Gerichte foto’s van individuele deelnemers.
 • Video-opnames.

(hierna: ‘Beeldmateriaal’)

 

Het verwerken van het Beeldmateriaal houdt het volgende in:

Het vastleggen en bewaren van het Beeldmateriaal met een fototoestel, smartphone, videocamera…, waarvoor wij uw toestemming vragen.

Het hergebruiken van het Beeldmateriaal, zoals door publicatie op de website van NOMA, door verspreiding ervan via sociale media, door implementatie ervan in onze marketingcontent zoals bedrijfsbrochures en nieuwsbrieven, …, waarvoor wij uw toestemming vragen.

(hierna: ‘Verwerkingen’)

NOMA verwerkt het Beeldmateriaal slechts om haar commerciële netwerk te informeren over de organisatie en het verloop van de Infosessie.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Wij geven hieronder enkele voorbeelden van bewaringstermijnen: Cliënteninformatie wordt zo lang bijgehouden als nodig is, gelet op de specifieke situatie van de cliënt en de voor hem/haar door NOMA behandelde dossiers, dan wel zo lang als vereist conform onze wettelijke en deontologische verplichtingen. Bent u enkel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt omwille van onder meer de volgende doelen:

 • Juridische dienstverlening;
 • Implementatie van onze adviezen;
 • Gerechtelijke bijstand/verdediging;
 • Algemene en financiële administratie;
 • Algemeen klanten en leveranciersbeheer, met inbegrip van facturatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven (direct marketing);
 • Versturen tevredenheidsenquêtes.

 

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via HubSpot. HubSpot zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de link om uit te schrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. HubSpot maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. HubSpot behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van volgende grondslagen:

U doet op ons beroep ingevolge een overeenkomst (juridische dienstverlening);

Wij verzamelen uw gegevens in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving;

Cliëntengegevens of prospectgegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang (direct marketing) om hen blijvend te informeren (nieuwe wetgeving, seminaries, nieuwe teamleden…). Indien gewenst , kunnen cliënten zich uitschrijven via de unsubscribe-link.

Voor sommige gegevens, die niet onder bovenstaande grondslagen vallen, kunnen wij uw expliciete toestemming vragen.

 

Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • Op inzage van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;
 • Op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken Dit recht is echter niet absoluut;
 • Om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken voorzover de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke intrekking;
 • Om voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; en Niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden.

 

U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons uw verzoek te mailen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar info@noma.law.

 

Delen van en toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt door advocaten verbonden aan NOMA of NOMA-werknemers om uw dossier te behartigen. In het kader van uw dossier zal het echter soms vereist zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden (bv. rechtbank, revisor, notaris, …). Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Wij gebruiken Hubspot voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Als u hierop bent ingeschreven, geven wij uw e-mailadres via HubSpot door naar de Verenigde Staten conform de voorwaarden van GDPR. In geen enkel ander geval geven wij uw persoonsgegevens door aan landen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

NOMA heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

NOMA heeft het recht om deze Verklaring op elk ogenblik te wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de persoonsgegevens die door NOMA worden verwerkt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op onze website.